Provozní podmínky SIPY platné od 13.12.2010

1 Úvodní ustanovení
1.1 WIA spol. s r.o., (dále jen „Poskytovatel“) je telekomunikační operátor poskytující své služby podle Zákona o elektronických komunikacích a v rozsahu osvědčení vydaného Českým telekomunikačním úřadem.
1.2 Tyto provozní podmínky popisují podmínky provozu služby SIPY – telefonování prostřednictvím sítě Internet, podle nichž postupuje poskytovatel při poskytování této služby a smluvní uživatel při jejím používání.
1.3 Tyto provozní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služby SIPY uzavírané mezi poskytovatelem a smluvním uživatelem.

2 Definice pojmů
2.1 Služba SIPY je poskytována jako veřejně dostupná telefonní služba (VoIP) nebo ostatní hlasová služba (přenos hlasu po IP). Uživateli je přiděleno telefonní číslo dle místní příslušnosti nebo negeografické číslo SAC 910 nebo mobilní telefonní číslo a je mu umožňován příjem a uskutečňování telefonních hovorů.
2.2 Koncový bod služby je rozhraní mezi telekomunikačními zařízeními Uživatele a Poskytovatele na Ukončujícím zařízení poskytovatele. Pokud technický projekt nestanoví jinak, stává se jím rozhraní SIP serveru Poskytovatele. Poskytovatel zaručuje Smluvnímu uživateli smluvené vlastnosti rozhraní v Koncovém bodu služby a odpovídá za provoz telekomunikační služby se smluvenými parametry.
2.3 Ukončující zařízení je telekomunikační zařízení Poskytovatele umístěné před Koncovým bodem služby, které vzájemně propojuje distribuční síť poskytovatele se sítí Uživatele, resp. sítí Internet a umožňuje tak uživateli využívání služby SIPY.
2.4 Koncové zařízení je telefonní přístroj, fax, softwarový telefon nebo jiné Poskytovatelem schválené zařízení, prostřednictvím kterého je služba SIPY poskytována.
2.5 Uživatelský účet SIPY je rozhranní na internetových stránkách Poskytovatele (www.sipy.cz), jehož prostřednictvím může Uživatel získávat informace u využívání služby a nastavovat některé parametry služby.
2.6 Síť uživatele je zařízení, případně soubor zařízení Uživatele, které je připojeno za Koncovým bodem služby. Síť uživatele je ve správě Uživatele a Poskytovatel za jeho provoz a parametry neodpovídá.

3 Obsah služby
Poskytování služby SIPY zahrnuje tyto činnosti zajišťované poskytovatelem:
- zřízení služby – přidělení telefonních čísel specifikovaných ve smlouvě
- provoz služby – zajištění ochozích a příchozích telefonních hovorů
- provozní servis
- zrušení služby

4 Závazné procedury
4.1 Zřízení služby
4.1.1 Poskytovatel a smluvní uživatel uzavřou Smlouvu o poskytování služby SIPY (dále jen "Smlouva"). Je-li ke smlouvě přiložen technický projekt, který obsahuje popis technického řešení požadavků smluvního uživatele na provozní parametry služby, zřizuje Poskytovatel koncový bod služby na základě tohoto projektu. Není-li ke smlouvě technický projekt přiložen, považuje se za koncový bod služby SIP server Poskytovatele.
4.1.2 Zřízení Koncového bodu služby Poskytovatelem v termínu uvedeném ve smlouvě je podmíněno tím, že Smluvní uživatel:
- v technickém projektu přesně a definitivně určil jeho umístění;
- zajistil souhlas majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů s instalací, pokud je nutný;
- poskytl veškeré nezbytné podklady pro zpracování projektu, pokud je nutný;
- poskytl veškeré nezbytné podklady pro zajištění příslušných povolení, pokud jsou nutná;
- odsouhlasil projekt, pokud byl zpracován;
- zajistil prostředí pro jeho instalaci podle podmínek uvedených v části 5.;
- umožnil přístup do prostor, kde bude umístěn.
4.1.3 Po zřízení Koncového bodu služby Poskytovatel konfiguruje a zprovozní službu.
4.1.4 Po zprovoznění služby pověřené osoby Smluvního uživatele a Poskytovatele prověří funkčnost služby a podepíší Předávací protokol. Služba je zřízena dnem uvedeným v podepsaném Předávacím protokolu nebo dnem prvního použití Služby.
4.2 Změna parametrů služby
4.2.1 Obě smluvní strany podepíší novou technickou specifikaci zpracovanou na základě požadavku Smluvního uživatele, případně dodatek smlouvy.
4.2.2 Na základě nové technické specifikace nebo dodatku Smlouvy Poskytovatel provede změnu. V případě, že jde o změnu umístění Koncového bodu služby, pro nové umístění platí podmínky jako při zřízení služby (viz odst. 4.1). Po zprovoznění změny Služby kontaktní osoby Smluvního uživatele a Poskytovatele prověří funkčnost Služby a podepíší Předávací protokol. Změna služby je provedena dnem uvedeným v podepsaném Předávacím protokolu nebo dnem prvního použití změněné služby. Pokud Smlouva nestanoví jinak, začíná být služba zpoplatňována podle změněných parametrů dnem bezprostředně následujícím po dni provedení změny služby.
4.2.3 Náklady spojené s přemístěním nebo změnou služby hradí v plné výši Uživatel.
4.3 Zrušení služby
4.3.1 Poskytování služby a její účtování skončí dnem, kdy uplynula výpovědní lhůta. Nároky smluvních stran na neuskutečněná plnění a nesplněné závazky vyplývající ze smlouvy tím nejsou dotčeny a musejí být vyrovnány způsobem stanoveným ve smlouvě, zvláštní dohodou smluvních stran nebo zákonem.
4.4 Provoz služby
4.4.1 Služba je poskytována po 24 hodin denně s výjimkou doby pro plánovanou údržbu podle odst. 4.4.2.
4.4.2 Doba pro plánovanou údržbu je období ne delší než 120 minut za kalendářní měsíc, po které může být poskytování služeb přerušeno. Každou plánovanou údržbu je Poskytovatel povinen Smluvnímu uživateli oznámit alespoň 3 pracovní dny předem zasláním emailu na adresu technického kontaktu uvedenou v technickém projektu. V případě, že není definován technický kontakt, považuje se za tento kontakt email uvedený při registraci konkrétního účtu na internetových stránkách Poskytovatele. V době pro plánovanou údržbu služba nemusí být poskytována.
4.4.3 Poskytovatel je oprávněn v mezích právního řádu ČR monitorovat data Uživatele přenášená distribuční síti Poskytovatele a vést jejich evidenci vyžadovanou zákonem.
4.5 Provozní servis
4.5.1 Oznamování vzniku závady probíhá mezi kontaktní osobou smluvního uživatele a operátorem informační linky poskytovatele. Smluvní strana, která zjistila vznik závady, oznámí to bez zbytečného prodlení druhé smluvní straně. Smluvní uživatel oznamuje závadu teprve až prověří, že závada není na jeho straně.
4.5.3 V případě, že Uživatel neumožní Poskytovateli bezodkladně provést servisní zásah na zařízení Koncového bodu služby umístěných v prostorách Uživatele, nenese Poskytovatel odpovědnost za nefunkčnost služby až do okamžiku, kdy je servisní zásah Uživatelem umožněn.
4.5.4 Poskytovatel má právo účtovat Smluvnímu uživateli náklady spojené se zjišťováním a s odstraňováním závady v případě, že po oznámení závady Smluvním uživatelem objektivně zjistí, že závada není na straně Poskytovatele nebo že závadu zavinil Uživatel, případně že závada vůbec nenastala.
4.5.5 Závada způsobená třetí stranou, v jejímž důsledku Poskytovatel nedodržel provozní podmínky, např. výpadek napájení v koncovém bodě Uživatele, je považována za závadu na straně Smluvního uživatele.
4.5.6 V případě sporu o existenci nebo umístění závady je Poskytovatel povinen na žádost Smluvního uživatele vyslat servisního technika. Pokud se objektivně potvrdí názor Poskytovatele, postupuje se podle odst. 4.5.4 a 4.5.5.
4.5.7 Pokud uživatel opakovaně záměrně narušuje funkci zařízení poskytovatele (např. vypínáním, restarty, apod.) ztrácí nárok na podání informace o vzniku závady poskytovatelem dle odst. 4.5.2. O této skutečnosti je Poskytovatel povinen informovat technický kontakt Smluvního uživatele. Čas vzniku závady je v těchto případech dán okamžikem informování Poskytovatele o závadě uživatelem.

5 Podmínky pro instalaci a provoz zařízení Poskytovatele
5.1 Vlastnosti prostředí
5.1.1 Smluvní uživatel zajistí dostatečný prostor pro umístění telekomunikačních zařízení Poskytovatele. Velikost prostoru musí být dostatečná pro ventilaci.
5.1.2 Teplota v provozní místnosti neklesne pod 0° C a ani při instalované tepelné zátěži 2 000 W nepřekročí +35° C.
5.1.3 Vlhkost v provozní místnosti bude v rozsahu 10% až 80% nekondenzující. Zařízení nebude vystaveno působení zatékající ani stříkající vody a plynných ani kapalných chemikálií.
5.1.4 Prašnost v provozní místnosti bude odpovídat prostředí AB5 a AE1 podle ČSN 33 2000 5 51.
5.2 Napájení a uzemnění
5.2.1 Pokud smlouva nestanoví jinak, zajistí smluvní uživatel pro provoz technologie poskytovatele na své náklady a bude dodávat napájení ss 48V/40A nebo st 230V/10A na okruhu chráněném jističem nebo napájení podle jiných požadavků případně uvedených v projektu.
5.2.2 Pro připojení měřicích a testovacích přístrojů při instalaci a údržbě zajistí smluvní uživatel alespoň jednu síťovou zásuvku 230 V/10A v blízkosti zařízení, napájenou ze stejné fáze jako zařízení koncového bodu.
5.2.3 Veškeré elektrické rozvody, z nichž smluvní uživatel napájí zařízení Koncového bodu, musejí mít doklad, že na nich v předchozích dvou letech byla provedena revize elektrických zařízení.
5.2.4 Smluvní uživatel definuje v místnosti instalace zařízení uzemňovací bod společný pro zařízení poskytovatele a bezprostředně spolupracující zařízení Uživatele.
5.3 Povolení k instalaci
5.3.1 V případě, že je zákonem nebo jinou povinností Uživatele stanoveno, že k instalaci zařízení Koncového bodu je třeba povolení, poskytovatel zpracuje projekt instalace a smluvní uživatel na jeho základě získá k umístění zařízení, stavebním úpravám a použití rozvodných tras souhlas majitele objektu, majitele vnitřních rozvodů, resp. potřebná úřední povolení.
5.3.2 O vydání úředního povolení může na základě plné moci Smluvního uživatele požádat Poskytovatel.
5.3.3 Termíny instalace uvedené ve smlouvě platí pouze za předpokladu, že existuje souhlas majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů, a že úřední povolení jsou vydána v základní správní lhůtě.

6 Účtování a platby
6.1 Účtovány budou pouze hovory, u nichž bylo skutečně uskutečněno spojení. Tyto hovory budou účtovány podle měření délky hovoru Poskytovatelem a platného ceníku Poskytovatele.
6.2 Každý hovor se bude účtovat v reálném čase po vteřinách (vteřinová tarifikace).
6.3 Cena hovorného do jednotlivých destinací je uvedena v ceníku v Kč za jednu minutu. Z této částky se určí cena jedné vteřiny hovoru (časovým poměrem) a touto částkou se oceňuje ta část trvání hovoru, na kterou nebyla vyčerpána celá minuta.
6.4 Je-li ve smlouvě sjednán minimální objem hovorného a součet skutečně provolaných částek bude nižší než minimální objem hovorného, zavazuje se Smluvní uživatel uhradit Poskytovateli částku ve výši minimálního objemu hovorného.
6.5 Volání do zahraničních sítí bude na faktuře uvedeno jednou položkou za přidělené číslo.
6.6 On-line přehled provolaných minut a podrobný výpis hovorů bude Uživateli zpřístupněn na Uživatelském účtu SIPY.

7 Práva a povinnosti smluvních stran
7.1 Poskytovatel je oprávněn změnit číslo přidělené uživateli z naléhavých důvodů i bez souhlasu Uživatele/Smluvního uživatele, pokud je to nutné k řádnému poskytování služby, přičemž na tuto změnu bude Uživatel předem upozorněn; technickým důvodem je rozhodnutí příslušného správního orgánu a změně čísla nebo číslovacího plánu v souladu s platnými zákony nebo pokud je to stanoveno v jiném právním předpisu.
7.2 Poskytovatel je povinen informovat Uživatele o změně přiděleného čísla dle 6.1 co nejdříve, avšak nejpozději dva (2) měsíce před provedením této změny, pokud není v rozhodnutí příslušného správního orgánu stanoveno jinak, nebo pokud právní předpis nestanoví jinak.
7.3 Poskytovatel je povinen odstraňovat poruchy nebo závady vzniklé na svém telekomunikačním zařízení a své telekomunikační síti. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo závady v Síti uživatele.
7.4 Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služby v případě existence důvodného podezření, že Uživatel zneužívá telekomunikační síť nebo užívá službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména následujícím způsobem:
a) Uživatel úmyslně nebo z nedbalosti podporuje či umožňuje jakékoli nelegální činnosti, nebo se do nich zapojuje, včetně přenosu.
b) komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření pomluv
c) Uživatel narušuje bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup, zkouší, zkoumá či testuje zranitelnost systémů nebo sítě, porušuje bezpečnostní a ověřovací procedury.
d) Uživatel uskutečňuje zlomyslná nebo obtěžující volání jiným uživatelům (i mimo síť Poskytovatele) nebo na čísla linek tísňového volání.
7.5 Uživatel se zavazuje vrátit veškerá zařízení poskytnutá Uživateli Poskytovatelem při ukončení smlouvy, popř. jednotlivé služby, nebo na písemnou žádost Poskytovatele.
7.6 Umožní-li Uživatel nebo Smluvní uživatel používat Službu třetím osobám, je odpovědný Poskytovateli za řádné používání Služby a za řádnou úhradu poskytnutých služeb.
7.7 Uživatel je povinen provozovat geografická čísla pouze v rámci příslušných regionů.

8 Zvláštní podmínky pro předplacené služby
8.1 Předplacenou službou se rozumí režim, ve kterém je Služba poskytována jen do vyčerpání předplaceného hovorného (dále jen Kredit). Kredit lze předplatit/dobít způsoby uvedenými na internetových stránkách Poskytovatele.
8.2 Kredit je platný po dobu 12 měsíců od jeho předplacení. V případě předplacení Kreditu se lhůta platnosti Kreditu, a to nově předplaceného, tak původního, prodlužuje o dalších 12 měsíců. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě uplynutí lhůty stávající Kredit expiruje, tj. Uživatel již není oprávněn Kredit využít ani nemá nárok na jeho náhradu.
8.3 Poskytovatel je oprávněn neumožnit Uživateli odchozí hovory nebo přerušit již probíhající hovor, bude-li zůstatek Kreditu Uživatele nižší než cena 1 minuty tohoto hovoru.
8.3.1 Odchozí hovory budou Uživateli opět aktivovány v okamžiku, kdy dojde k připsání platby za dobití kreditu Uživatele na účet Poskytovatele.
8.4 Aktuální zůstatek Kreditu Uživatele lze zjistit po přihlášení k Uživatelskému účtu SIPY nebo na tel. čísle 999 v síti SIPY.
8.5 Poskytovatel je oprávněn po 6 měsících od expirace Kreditu odebrat Uživateli přidělená telefonní čísla.
8.6 Poskytovatel je oprávněn po 12 měsících od expirace Kreditu zrušit Uživatelský účet SIPY Uživatele.

9 Zvláštní podmínky pro předplacené služby s paušálem
9.1 Zvláštními podmínkami pro předplacené služby, které jsou uvedené v části 8 Provozních podmínek služby SIPY, se taktéž řídí předplacené služby s paušálem.
9.2 Předplacenou službou s paušálem se rozumí režim, ve kterém je Služba poskytována jen do vyčerpání předplaceného hovorného (dále jen Kredit) a zároveň je využívání služby podmíněno automatickým a pravidelným strháváním denního paušálu (dané Ceníkem Poskytovatele) z Kreditu Uživatele. Poskytovatel je oprávněn stanovit okamžik, kdy dojde ke stržení paušální částky z Kreditu Uživatele. Obvykle je kredit uživatele snížen o paušální částku ve 23:59, a to před dnem, ve kterém bude služba užívána.
9.3 Poskytovatel je oprávněn při nedostatečné výši Kreditu neumožnit Uživateli realizovat odchozí a příchozí hovory.
9.3.1 Odchozí hovory Uživatele budou zablokovány, jestliže nastane některá z následujících situací nedostatečné výše Kreditu:
a) Výše Kreditu Uživatele je rovna nule.
b) Výše Kreditu Uživatele je záporná.
Jestliže dojde k navýšení kreditu do 24 hodin od vzniku nedostatečné výše Kreditu, jsou Uživateli odchozí hovory ihned aktivovány.
9.3.2 V případě, že uplyne od některé ze situací uvedených v části 9.3, a) – c) doba delší než 24 hodin a Kredit Uživatele není dosud navýšen, jsou uživateli zablokovány odchozí i příchozí hovory. K odblokování ochozích a příchozích hovorů dojde do 24 hodin od navýšení Kreditu Uživatele.
9.3.3 V případě, že jsou uživateli zablokovány odchozí a příchozí hovory podle části 9.3.2, ke strhávání paušální částky za užívání služby nedochází.
9.4 Aktivace odchozích a příchozích hovorů, k jejichž blokaci došlo podle části 9.3.2, je zpoplatněno aktivačním poplatkem (daný Ceníkem Poskytovatele).
9.5 Jestliže je Uživateli zasíláno zařízení pro využívání předplacené služby s paušálem, bude služba aktivována následující cen po odeslání zařízení.

10 Platnost provozních podmínek
10.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto provozní podmínky změnit. Změnu provozních podmínek je poskytovatel povinen ohlásit alespoň 1 měsíc před prvním dnem měsíce, kdy změna nabude účinnost. Oznámením se rozumí zveřejnění nových Podmínek na internetových stránkách Poskytovatele.
10.2 Tyto provozní podmínky jsou platné a účinné dnem 13. 12. 2010 a nahrazují provozní podmínky služby SIPY ze dne 8. 10. 2010.
10.3 Ustanovení neupravovaná těmito provozními podmínkami ani podepsanou Smlouvou o poskytování SIPY se řídí Všeobecnými podmínkami poskytování telekomunikačních služeb WIA spol. s r.o., případně platným právním řádem ČR.


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování služeb elektronických komunikací platné od 1. ledna 2011

1 Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací jsou nedílnou součástí smluv o poskytování a užívání telekomunikačních služeb uzavíraných mezi poskytovatelem a smluvním uživatelem.

2 Smlouva
2.1 Smluvní vztah, ve kterém se uplatňují tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací, je sjednán smlouvou o poskytování a užívání telekomunikačních služeb (dále „smlouva“) uzavřenou mezi smluvním uživatelem a poskytovatelem podle definice v odst. 3.2 a 3.3.
2.2 Předmětem smlouvy je zřízení jedné nebo více telekomunikačních služeb popsaných smlouvou, technickými specifikacemi v příloze smlouvy a poskytování této služby nebo služeb.
2.3 Nedílnými součástmi smlouvy jsou:
a) Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací WIA spol. s r.o. (dále jen „všeobecné podmínky“);
b) Provozní podmínky telekomunikačních služeb WIA spol. s r.o. (dále jen „provozní podmínky“);
c) Číslované dodatky označené jako nedílná součást smlouvy, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran, budou-li uzavřeny;
d) Předávací protokoly potvrzující řádné převzetí služby, jsou-li podepsány.

3 Definice pojmů
3.1 Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která užívá telekomunikační služby poskytované společností WIA spol. s r.o.
3.2 Smluvní uživatel je uživatel, který má s poskytovatelem uzavřenu smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb.
3.3 Poskytovatel je společnost WIA spol. s r.o., která smluvnímu uživateli poskytuje telekomunikační služby.
3.4 Oprávněný zástupce smluvní strany je osoba oprávněná se za smluvní stranu zavazovat a uzavřít smlouvu. Pokud nejde o osobu oprávněnou zastupovat smluvní stranu podle zákona, oprávněný zástupce smluvní strany musí mít k uvedeným činnostem platnou notářsky ověřenou plnou moc.
3.5 Pověřený zástupce smluvní strany je osoba oprávněná za smluvní stranu jednat ve věci smlouvy a podepisovat technické specifikace v příloze smlouvy. Pokud oprávněný zástupce smluvní strany neurčí písemně jinak, druhá smluvní strana pokládá za pověřeného zástupce osobu podle zákona.
3.6 Kontaktní osoba smluvní strany je osoba zajišťující přenos informací mezi oběma smluvními stranami týkajících se plnění smlouvy a oprávněná podepisovat předávací protokol služby a závazně jednat ve věcech kvality a rozsahu poskytování služby. Oprávněný zástupce nebo pověřený zástupce smluvní strany může písemně určit kontaktní osoby a stanovit oblasti, které jim náleží nebo pořadí, ve kterém mají být druhou stranou kontaktovány. Pokud to smluvní strana neurčí, druhá smluvní strana pokládá za kontaktní osoby osoby podle zákona. Kontaktní osobou poskytovatele jsou vždy také:
a) do předání služby (změny služby): technik poskytovatele, který instaluje službu;
b) po předání služby (změny služby): operátor zákaznické linky poskytovatele ve službě.
3.7 Zástupce smluvní strany je některá z osob uvedených v odst. 3.4 až 3.6.
3.8 Lokalita uživatele je prostor smluvním uživatelem ve smlouvě určený pro instalaci telekomunikačního zařízení poskytovatele uvedením adresy, budovy, podlaží a místností v technické specifikaci služby.
3.9 Zřízení služby je akt písemně potvrzený na předávacím protokolu zástupci obou smluvních stran včetně času zprovoznění smluvním uživatelem požadované služby v parametrech a v rozsahu uvedených ve smlouvě. Nebyl-li předávací protokol podepsán, rozumí se zřízením služby okamžik prvního použití služby.
3.10 Zřízení změny služby je akt písemně potvrzený na předávacím protokolu zástupci obou smluvních stran včetně času zprovoznění smluvním uživatelem požadované změny již poskytované služby v parametrech a v rozsahu uvedených ve smlouvě. Nebyl-li předávací protokol podepsán, rozumí se zřízením změny služby okamžik prvního použití změněné služby.
3.11 Minimální doba užívání služby je období, ve kterém není žádná ze smluvních stran oprávněna uzavřenou smlouvu vypovědět, s výjimkou podstatného porušení smlouvy dle čl.11. Minimální doba užívání služby je uvedena ve smlouvě nebo technické specifikaci a počíná běžet okamžikem zřízení služby.

4 Povinnosti obou smluvních stran
4.1 Obě smluvní strany jsou povinny aktivně a bez zbytečného prodlení informovat druhou smluvní stranu o vzniku skutečností, které by mohly ovlivnit platnost smlouvy nebo jednotlivých jejích ustanovení nebo možnost, kvalitu a termíny plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. To se týká především, ale nikoli výlučně těchto skutečností:
a) změna údajů uvedených ve smlouvě;
b) kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a emailová adresa;
c) změna v osobách oprávněných zástupců, pověřených zástupců, kontaktních osob;
d) omezení právní subjektivity smluvní strany, např. předběžným soudním opatřením;
e) změna v platnosti oprávnění potřebných k plnění smlouvy;

5 Povinnosti poskytovatele
5.1 Poskytovatel je povinen zřídit každou jednotlivou požadovanou službu za podmínek, v cenách a termínech podle smlouvy.
5.2 Poskytovatel je povinen umožňovat smluvnímu uživateli nepřetržité užívání telekomunikačních služeb v rozsahu, za podmínek a v cenách uvedených ve smlouvě.
5.3 Poskytovatel je povinen provést smluvním uživatelem požadovanou změnu parametrů poskytované služby oboustranně potvrzenou, a to nejpozději v termínech pro provedení změny uvedených ve smlouvě nebo jejích dodatcích.
5.4 Poskytovatel je povinen udržovat telekomunikační infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě, aby poskytované služby odpovídaly příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanoveným ve smlouvě.
5.5 Poskytovatel je povinen odstranit bezodkladně a na vlastní náklady závadu v poskytování služby, kterou nezpůsobil ani nezavinil uživatel. Poskytovatel odstraní i závadu prokazatelně způsobenou nebo zaviněnou zcela nebo zčásti uživatelem, a to na náklady smluvního uživatele za podmínek dohodnutých mezi poskytovatelem a smluvním uživatelem zvlášť pro každý případ.
5.6 Poskytovatel je povinen podle zákona oznámit v předstihu smluvnímu uživateli omezení, přerušení, změny nebo nepravidelnosti v poskytování služby, které jsou poskytovateli v dostatečném předstihu předem známy.
5.7 Poskytovatel je povinen zveřejňovat informace o případných změnách v poskytované službě. Zveřejněním se rozumí uvedení změny na www stránkách poskytovatele.

6 Povinnosti smluvního uživatele
6.1 Smluvní uživatel je povinen poskytovatele neprodleně informovat o změně svých údajů dle odst. 4.1.
6.2 Smluvní uživatel je povinen hradit ceny za služby poskytované dle smlouvy na základě daňových dokladů vystavených poskytovatelem.
6.3 Uživatel odpovídá za to, že telekomunikační zařízení, které připojuje na zařízení poskytovatele, má platná technická a bezpečnostní osvědčení povinná pro provoz ve státě, kde je připojováno. Uživatel odpovídá za stav svého telekomunikačního zařízení, které připojuje na zařízení poskytovatele, včetně nastavení parametrů.
6.4 Smluvní uživatel je povinen zajistit součinnost s poskytovatelem při přípravě případných stavebních a instalačních činností pro instalaci, úpravu nebo deinstalaci technického zařízení poskytovatele souvisejícího s poskytovanou službou. Součinnost spočívá především v zajištění písemného souhlasu majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů v objektu, ve kterém se nachází lokalita uživatele (případně v dalších objektech uvedených ve smlouvě), s provedením projektových, stavebních a instalačních prací a poskytnutí všech nezbytných podkladů a dokladů ke zpracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení.
6.5 Uživatel je povinen umožnit poskytovatelem pověřeným osobám na požádání přístup za účelem údržby, opravy nebo instalace zařízení do prostor, ve kterých je nebo má být umístěno zařízení poskytovatele související s poskytovanou službou.
6.6 Smluvní uživatel je povinen zajistit na svůj náklad potřebné provozní prostory a podmínky pro provoz zařízení poskytovatele související s poskytovanou službou. Tyto prostory a podmínky, popsané v provozních podmínkách, musí po celou dobu poskytování služby odpovídat požadavkům poskytovatele a bez písemného souhlasu poskytovatele nemohou být měněny.
6.7 Uživatel nesmí měnit bez osobní účasti nebo písemného souhlasu poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání zařízení poskytovatele v lokalitě uživatele proti stavu při zřízení služby. Uživatel je povinen učinit opatření zabraňující nepovolaným osobám v manipulaci s telekomunikačním zařízením poskytovatele v lokalitě uživatele.
6.8 Smluvní uživatel služby, který není operátorem dle zákona č. 127/2005, zákon o elektronických komunikacích, v platném znění, nesmí poskytované služby poskytovat třetím osobám.

7 Práva smluvních stran
7.1 Poskytovatel má právo účtovat smluvnímu uživateli smluvní pokutu z prodlení v úhradě plateb za poskytované služby stanovený v odst. 10.1 těchto všeobecných podmínek.
7.2 Poskytovatel má právo účtovat smluvnímu uživateli poplatky související s poskytováním služeb dle Ceníku administrativních poplatků. Aktuální verze ceníku je dostupná na internetových stránkách poskytovatele.
7.3 Smluvní uživatel má právo na vrácení části poplatků zaplacených za období, ve kterém služba měla být podle smlouvy poskytována a poskytována nebyla nebo byla poskytována v menším rozsahu nebo nižší kvalitě než je uvedeno ve smlouvě, vyjma situace popsané v čl. 8. Výše a způsob vrácení části poplatku je specifikován v odst. 10.2 těchto všeobecných podmínek.

8 Důsledky neplacení nebo opožděného placení
8.1 Poskytovatel výslovně upozorňuje smluvního uživatele na důsledky neplacení nebo opožděného placení za poskytnuté služby elektronických komunikací.
8.2 Nezaplatí-li smluvní uživatel ve lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování ceny za poskytnuté služby, poskytovatel upozorní smluvního uživatele prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky a stanoví náhradní lhůtu plnění v trvání jednoho týdne ode dne upozornění.
8.3 Po marném uplynutí náhradní lhůty dle odst. 8.2 může poskytovatel uživateli omezit či dočasně pozastavit poskytování dotčené služby.
8.4 Pro případ omezení či pozastavení poskytování služby z důvodu neplacení nebo opožděného placení ze strany smluvního uživatele se nejedná o neposkytnutí služby ze strany poskytovatele.
8.5 Poskytovatel může ukončit smluvní vztah se smluvním uživatelem v případech, kdy smluvní uživatel soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za poskytnuté služby uvedené ve vyúčtování.
8.6 Soustavným opožděným placením se rozumí zaplacení nejméně 2 po sobě jdoucích vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti. Soustavným neplacením se rozumí existence 3 nezaplacených vyúčtování ceny.
8.7 Veškerá ustanovení čl. 8 se použijí i v případě neplacení nebo opožděného placení trvale vratné finanční zálohy dle ustanovení odst. 9.9.

9 Cena a platební podmínky
9.1 Ceny poskytovaných služeb jsou smluvní.
9.2 Pokud není v rámci konkrétních ustanovení dotčených dokumentů uvedeno jinak, jedná se o ceny v tuzemské měně bez daně z přidané hodnoty.
9.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo změny struktury a výše cen za poskytované služby. Každá taková změna musí být smluvnímu uživateli písemně oznámena alespoň 21 kalendářních dní před začátkem měsíce, kdy nabude platnost. V případě zvýšení ceny má smluvní uživatel právo ve lhůtě nejpozději sedmi kalendářních dnů před začátkem měsíce, ve kterém dojde ke změně ceny, vypovědět smlouvu. Platnost smlouvy bude takto ukončena k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém dojde ke změně ceny. 9.4 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je zúčtovací období poskytované služby jeden měsíc a splatnost faktur je 14 dní.
9.5 Poskytovatel provádí vyúčtování formou vystavení faktury smluvnímu uživateli tímto způsobem:
a) jednorázové poplatky jsou účtovány po převzetí příslušného plnění smluvním uživatelem zvláštním daňovým dokladem nebo v následujícím pravidelném vyúčtování;
b) pravidelné poplatky za úplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období;
c) pravidelné poplatky za neúplné zúčtovací období jsou vypočteny jako poměrná část poplatku za zúčtovací období.
9.6 Ceny za poskytované služby se začínají účtovat dnem zřízení služby. Cena změněná v souvislosti se změnou některé služby se účtuje počínaje momentem následujícím po zřízení změny služby. Pokud dojde ke zrušení některé služby, pravidelné měsíční platby se přestávají účtovat počínaje dnem zrušení služby.
9.7 Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona.
9.8 Účtované částky musí být bezhotovostně převedeny na účet poskytovatele do data splatnosti uvedeného na faktuře, jinak je smluvní uživatel v prodlení.
9.9 Poskytovatel má právo požadovat na smluvním uživateli trvalou vratnou finanční zálohu. Záloha je splatná ve lhůtě splatnosti zálohové faktury a bude smluvnímu uživateli vrácena nejpozději ve lhůtě 30 dní po ukončení poskytování služeb. V případě, že smluvní uživatel bude v prodlení s úhradou řádně vyúčtovaných poplatků, poskytovatel má právo trvalou vratnou finanční zálohu zúčtovat proti takto vzniklému nedoplatku.

10 Záruky a sankce
10.1 Smluvní pokuta z prodlení v úhradě plateb je stanovena ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
10.2 Smluvní uživatel má právo na základě písemné žádosti na vrácení poměrné části pravidelných měsíčních poplatků za každé souvislé období delší než 15 minut, s výjimkou doby pro plánovanou údržbu a případ dle čl. 8, ve kterém služba nebyla poskytována nebo byla poskytována v menším rozsahu nebo nižší kvalitě než uvádí smlouva, provozní podmínky nebo technická specifikace. Toto právo smluvní uživatel ztrácí v případě, že k uvedenému důsledku došlo byť i částečně z viny uživatele nebo zásahem vyšší moci. V případě částečného zavinění uživatelem smluvní strany dohodnou přiměřené snížení částky k vrácení. Vrácení částky se provede odečtem z částky poplatků za službu účtované v příslušném nebo následujícím zúčtovacím období.

11.1 Smlouva je platná a účinná, jakmile je podepsána oprávněnými zástupci, resp. pověřenými zástupci, obou smluvních stran.
11.2 Při uzavírání, resp. doplnění, změně nebo ukončení smlouvy jsou smluvní strany zastupovány svými oprávněnými zástupci, resp. pověřenými zástupci, kteří svým podpisem stvrzují správnost a úplnost údajů uvedených ve smlouvě a v jejích přílohách.
11.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci, resp. pověřenými zástupci, obou smluvních stran. Při změně smlouvy na žádost smluvního uživatele před zřízením služby, např. při změně umístění lokality uživatele, a to z důvodů, které nenastaly na straně poskytovatele, je smluvní uživatel povinen poskytovateli nahradit vynaložené výdaje připadající na již provedené práce a jejich přípravu.
11.4 Smlouva nebo část smlouvy zahrnující některé služby může být ukončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) uplynutím výpovědní lhůty v délce dvou měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po dni doručení písemné výpovědi podané kteroukoli smluvní stranou druhé smluvní straně. Podá-li smluvní uživatel výpověď, jejíž výpovědní lhůta uplyne dříve než je stanovená minimální doba užívání některé služby, má poskytovatel právo účtovat smluvnímu uživateli jednorázový poplatek rovný 100% součtu pravidelných měsíčních poplatků za každou takovou službu za období mezi koncem výpovědní lhůty a uplynutím stanovené minimální doby užívání služby.
Poskytovatel právo účtovat uvedený poplatek pozbývá v případech, kdy k výpovědi smluvního uživatele vedla změna ceny služby v neprospěch smluvního uživatele, týkající se té služby, která byla vypovězena a kdy výpověď byla podána dle odst. 9.3;
c) uplynutím výpovědní lhůty v délce 24 hodin až 3 měsíců, podle volby oprávněné strany, která začíná běžet od prvního pracovního dne bezprostředně následujícího po dni doručení písemné výpovědi z důvodu podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou podle definice v článku 12, podané během 30 kalendářních dnů potom, co se smluvní strana podávající výpověď dozvěděla nebo musela dozvědět o porušení uvedené smluvní povinnosti. Uplyne-li výpovědní lhůta dříve než je stanovená minimální doba užívání některé služby, má poskytovatel právo účtovat smluvnímu uživateli jednorázový poplatek rovný 100% součtu pravidelných měsíčních poplatků za každou takovou službu za období mezi koncem výpovědní lhůty a uplynutím stanovené minimální doby užívání služby. V případě podstatného porušení smlouvy pouze v některé části služeb se tato výpověď týká pouze této části služeb.
11.5 Při ukončení smlouvy nebo její části výpovědí podanou smluvním uživatelem před zřízením služby nebo zřízením změny služby, a to nikoli z důvodu podstatného porušení smlouvy poskytovatelem podle definice v článku 12, je smluvní uživatel povinen poskytovateli nahradit vynaložené výdaje připadající na již provedené práce a jejich přípravu.
11.6 Při ukončení smlouvy je smluvní uživatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit poskytovateli vše, co je vlastnictvím poskytovatele. Veškeré pohledávky a povinnosti plynoucí ze smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do 45 kalendářních dnů po jejím ukončení.

12 Případy podstatného porušení smlouvy
12.1 Za podstatné porušení smluvních závazků z hlediska možnosti výpovědi smlouvy nebo její části smluvním uživatelem podle odst. 11.4 se považuje kterýkoli z následujících případů:
a) poskytovatel nezřídil požadovanou službu ani 10 kalendářních dnů po uplynutí lhůty uvedené pro zřízení dané služby;
b) poskytovatel neprovedl požadovanou změnu služby ani 10 kalendářních dnů po uplynutí lhůty uvedené pro provedení změny dané služby;
c) poskytovatel opakovaně zavinil závažné poškození nebo odcizení zařízení smluvního uživatele.
12.2 Za podstatné porušení smluvních závazků z hlediska možnosti výpovědi smlouvy nebo její části poskytovatelem podle odst. 11.4 se považuje kterýkoli z následujících případů:
a) smluvní uživatel přes upozornění poskytovatele soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za poskytnuté služby;
b) uživatel opakovaně zavinil závažné poškození nebo odcizení zařízení poskytovatele;
c) uživatel opakovaně a přes upozornění používá poskytovanou telekomunikační službu nebo zařízení poskytovatele v rozporu se smlouvou nebo se zákony platnými v ČR.
12.3 Za podstatné porušení smlouvy lze uvedené případy považovat pouze tehdy, když odpovědná smluvní strana prokazatelně věděla nebo musela vědět, že nastaly a byla na ně druhou smluvní stranou upozorněna. Ostatní případy porušení smluvních závazků se nepovažují z hlediska možnosti odstoupení od smlouvy za podstatné.

13 Reklamace
13.1 Pokud smluvní uživatel dojde k názoru, že poskytovatel nepostupuje podle smlouvy a nedostatek nelze odstranit přímou dohodou, uplatní u zástupce poskytovatele podle odst. 3.7 reklamaci některé z těchto skutečností:
a) reklamaci vad poskytnuté služby;
b) reklamaci vyúčtování cen za poskytnuté služby;
13.2 Reklamaci uplatňuje smluvní uživatel písemným sdělením podepsaným kontaktní osobou, pověřeným zástupcem nebo oprávněným zástupcem smluvního uživatele prokazatelně zaslaným k rukám kontaktní osoby poskytovatele. Reklamaci je nutno uplatnit do 2 měsíců od vystavení příslušného vyúčtování, ve kterém reklamovaná skutečnost měla být zohledněna, jinak poskytovatel na reklamaci nemusí brát zřetel.
13.3 Poskytovatel rozhodne o uznání nebo neuznání reklamace a do 1 měsíce po doručení reklamace písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty informuje o výsledku posouzení smluvního uživatele. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním operátorem, rozhodne poskytovatel o uznání nebo neuznání reklamace do 2 měsíců ode dne doručení reklamace.
13.4 Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na splatnost účtovaných částek. V případě, že je uznána reklamace ohledně výše vyúčtované částky nebo způsobu vyúčtování, poskytovatel vrátí případný přeplatek smluvního uživatele z toho plynoucí. Přeplatek vrátí do 30 kalendářních dnů po rozhodnutí na bankovní účet smluvního uživatele. Na základě dohody se smluvním uživatelem může poskytovatel přeplatek vrátit smluvnímu uživateli formou odečtu z částky poplatků za službu účtované v nejbližším následujícím účtovacím období.
13.5 V případě nesouhlasu s výsledkem posouzení reklamace může smluvní uživatel podat námitku u odboru Českého telekomunikačního úřadu místně příslušného pro danou oblast.

14 Odpovědnost za škodu
14.1 Smluvní strana odpovídá pouze za skutečnou škodu na hmotném majetku vzniklou prokazatelně jejím zaviněním druhé straně, a to s výjimkou případů vylučujících odpovědnost podle zákona. Tuto škodu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit v prokázané skutečné výši, nejvýše však ve výši 1.000.000,- Kč. Smluvní strany si vzájemně neodpovídají za ušlý zisk ani za jiné škody.
14.2 Poskytovatel neodpovídá uživateli za škodu, která uživateli vznikne následkem poruchy, opravy nebo údržby sítě poskytovatele či její části, vyjma škody vzniklé smluvnímu uživateli na jeho zařízení prokazatelným zaviněním poskytovatele nebo jeho subdodavatelů.
14.3 Jakmile smluvní uživatel uzná nebo poskytovatel prokáže škodu zaviněnou poskytovateli uživatelem, smluvní uživatel zaplatí částku v příslušné výši do 30 kalendářních dnů bankovním převodem na účet poskytovatele.
14.4 Jakmile poskytovatel uzná nebo smluvní uživatel prokáže škodu zaviněnou smluvnímu uživateli poskytovatelem, příslušná částka za škodu se použije k vyrovnání splatných pohledávek poskytovatele za smluvním uživatelem. Pokud takové pohledávky neexistují nebo k vyrovnání částky za škodu nepostačí, poskytovatel odečte částku v příslušné výši nebo její zbytek od částky účtované smluvnímu uživateli za telekomunikační služby v nejbližším následujícím zúčtovacím období. Pokud to k vyrovnání částky za škodu nepostačí, zbylou část převede do konce bezprostředně následujícího zúčtovacího období na účet smluvního uživatele.
14.5 Pokud poskytování služeb skončí před uhrazením částky za škodu, poskytovatel uhradí zbytek částky za škodu do 30 kalendářních dnů po skončení poskytování služeb bankovním převodem na účet smluvního uživatele.

15 Ostatní ustanovení
15.1 V případě prodeje technického zařízení/zboží poskytovatelem smluvnímu uživateli nabude vlastnické právo k danému technickému zařízení smluvní uživatel úplným zaplacením kupní ceny.
15.2 Smluvní vztah mezi smluvním uživatelem a poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Zákonem o elektronických komunikacích, Obchodním zákoníkem a Občanským zákoníkem.
15.3 Smlouva a všechny její přílohy podepsané oběma smluvními stranami jsou zpracovány v českém jazyce. V případě, že jsou podepisována i jinojazyčná vyhotovení, je rozhodné české znění.
15.4 Všechna ustanovení budou vykládána v souladu s účelem, pro který je smlouva uzavírána.
15.5 Neplatnost některého z ustanovení smlouvy daná změnou zákona nebo rozhodnutím oprávněných státních orgánů nebo rozhodnutím smluvních stran nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují v případě potřeby neplatné ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit.
15.6 Všechny spory, vzniklé z těchto smluv nebo v souvislosti s nimi, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.

16 Důvěrnost informací
16.1 Smluvní strany považují za obchodní tajemství veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy, nebo které se v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku smlouvy.
16.2 Za obchodní tajemství ve smyslu odst. 16.1 se nepovažuje údaj, který má prokazatelně alespoň jednu z těchto vlastností:
a) údaj je před sdělením již veřejně známý nebo veřejně dostupný;
b) údaj je nutno sdělit třetí straně ze zákonných důvodů - v takovém případě je sdělující smluvní strana povinna druhou stranu informovat;
c) údaj byl sdělujícímu znám ještě před uzavřením smluvního vztahu s druhou stranou.
16.3 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, smluvní uživatel souhlasí s uvedením názvu společnosti uživatele v referenčním listu poskytovatele.

17 Komunikace mezi smluvními stranami
17.1 Smluvní strany se dohodly, že budou využívat tyto způsoby vzájemné komunikace:
a) písemně – doporučenou poštou, kurýrem nebo faxem s potvrzením doručení;
b) elektronickou poštou;
c) telefonicky nebo ústně.
17.2 Běžná informativní sdělení lze druhé smluvní straně předávat ústně, telefonicky a elektronickou poštou.
17.3 Hlášení technických problémů provede uživatel nebo smluvní uživatel telefonicky na zákaznické lince poskytovatele číslo +420 225 372 055 nebo elektronickou poštou na emailové adrese noc@wia.cz.
17.4 Žádost o změnu kontaktních údajů smluvního uživatele zašle smluvní uživatel poskytovateli elektronickou poštou na emailovou adresu noc@wia.cz.
17.5 Faktury za vyúčtování služeb a ostatní služby zasílá poskytovatel smluvnímu uživateli elektronickou poštou na emailovou adresu určenou smluvním uživatelem pro zasílání účetních dokladů.
17.6 Dodatky ke smlouvě, reklamace služeb, upozornění na podstatné porušení smlouvy, výpověď smlouvy, změny parametrů smlouvy nebo změny smluvních stran musí být vždy provedeny písemně.
17.7 Sdělení týkající se skutečností, na základě kterých budou některou ze smluvních stran uplatňovány jakékoli právní nároky, musejí být předána druhé smluvní straně písemně k rukám zástupce druhé smluvní strany podle odst. 3.7.
17.8 Všechna písemná sdělení a sdělení odeslaná prostřednictvím elektronické pošty musejí, kromě vlastní informace, obsahovat všechny tyto náležitosti:
a) identifikace smluvní strany a smlouvy;
b) datum odeslání sdělení;
c) jméno, podpis a kontaktní telefonní číslo kontaktní osoby odesílatele.
Obsah sdělení musí být dostatečně určitý, jasný a srozumitelný, aby druhá strana mohla rychle a efektivně reagovat. Při jednání o nárocích se lze platně odvolávat pouze na sdělení učiněná stanovenou formou dle těchto všeobecných podmínek.
17.9 Pokud jde o skutečnosti, u nichž by forma sdělení uvedená v odst. 17.7 způsobila prodlení a s ním spojenou škodu, lze druhou smluvní stranu předběžně informovat jiným způsobem. Okamžik, kdy je druhou smluvní stranou převzata předběžná informace, je pro účely případných právních nároků pokládán za okamžik písemného sdělení, pokud jsou splněny zároveň všechny tyto podmínky:
a) předběžná informace je předána kontaktní osobě příjemce nepochybným způsobem, např. telefonicky osobou známou nebo osobou, jejíž identita je zpětně telefonicky ověřena;
b) obsah předběžné informace je dostatečně určitý, jasný a srozumitelný pro rychlou a efektivní reakci druhé strany;
c) do 2 hodin po předání předběžné informace je odesláno písemné sdělení s týmž obsahem a s odvoláním na čas a formu předání předběžné informace, které má všechny náležitosti podle odst. 17.8. Pokud kterákoli z uvedených podmínek není splněna, předběžná informace může být příjemcem ignorována.

18 Závěrečná ustanovení
18.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky změnit. Změnu všeobecných podmínek je poskytovatel povinen oznámit smluvnímu uživateli uveřejněním změny na internetových stránkách poskytovatele alespoň 21 kalendářních dnů před prvním dnem měsíce, kdy změna nabude účinnost. Změna všeobecných podmínek se nevztahuje na smlouvy nebo jejich části, u nichž běží výpovědní lhůta.
18.2 Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti dnem 1. ledna 2011.

verze 110101